Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2023 - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

ORL odbyła 10 posiedzeń, a jej Prezydium zebrało się 25 razy.
Frekwencja na posiedzeniach ORL i Prezydium ORL wynosiła odpowiednio 79,1%
i 88,9%.

Okręgowa Rada Lekarska i jej Prezydium zajmowała się w 2023 r. w szczególności następującymi sprawami:

Na każdym posiedzeniu Prezydium ORL rozpatrywano przedstawione przez Komisję ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców
i Współpracy z Zagranicą wnioski lekarzy z poza UE ubiegających się o wydanie:
• warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza
• warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty
• prawa wykonywania zawodu lekarza na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym
• prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym.
Podjęto uchwały w sprawie:
• warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza - 85
• warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty - 28
• prawa wykonywania zawodu lekarza na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym - 36
• prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym - 3.
Odwołania od uchwał Prezydium lekarzy (14) z poza UE, którzy otrzymali w/w dokumenty były rozpatrywane na posiedzeniu ORL. Na każdym posiedzeniu
przy udziale zainteresowanego lekarza Prezes wyjaśniał przyczyny podjętej decyzji.

Podejmowano uchwały dotyczące:
- wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez ORL w Katowicach - 678 uchwał;
- zmieniających wpis - 1288 uchwał; - wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - 329 uchwał.

Rozpatrywano wnioski o dokonanie wpisu do rejestru ŚIL podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów (96 uchwał). Podjęto 24 uchwały w sprawie realizacji kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego.

Wytypowano przedstawicieli Izby do udziału w komisji konkursowej na stanowiska kierownicze w placówkach ochrony zdrowia (dyrektora, zastępcy kierownika podmiotu leczniczego, ordynatora bądź kierownika) - 11 uchwał. Dokonywano wyboru przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki przełożonej i oddziałowej (17 osób).

Zgodnie z uchwałą NRL z dnia 16.12.2022 r. rozpatrywano wnioski o zwolnienie z opłaty bądź obniżenia jej wysokości. Powołano zespół, który wstępnie opracowuje te wnioski i przedstawia na Prezydium (21 uchwał).

Opiniowano na prośbę Urzędu Marszałkowskiego wnioski podmiotów ubiegających się o wpis na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zatwierdzano skierowania lekarzy i lekarzy dentystów do poszczególnych jednostek stażowych. Rozpatrywano wnioski o zmianie miejsca lub terminu odbywania stażu podyplomowego.

Wyrażono zgodę na wydatkowanie środków finansowych na organizację imprez sportowych organizowanych przez Komisję Sportu i Rekreacji. Dokładny opis tych wydarzeń w sprawozdaniu Komisji. Tradycją ORL stało się przedstawianie lekarzy sportowców, którzy zdobywają liczne laury przez przewodniczącego Komisji. Stwarza to możliwość poznania tych osiągnięć i gratulacji zwycięzcom a zdobyte przez nich trofea można podziwiać w siedzibie ŚIL.

Rozpatrywano wnioski Komisji ds. Kultury o organizacje imprez kulturalnych. Dokładny opis tych wydarzeń w sprawozdaniu Komisji.

Udzielono zgodę na 4 wyjazdy integracyjno-szkoleniowe dla lekarzy emerytów i rencistów.

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z firmą MILIMEX na usunięcie skutków awarii instalacji wodociągowej w budynku Domu Lekarza jaka miała miejsce w lutym 2023 r. Koszt został w całości zwrócony przez ubezpieczyciela TU Inter Polska.

Wyrażono zgodę na 2 wyjazdy szkoleniowe Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach i jego zastępców oraz członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach.

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy na prowadzenie spraw związanych z eksploatacją urządzeń – instalacji i wyposażenia technicznego zamontowanego w budynku ŚIL.

Rozpatrywano wnioski (19) o objecie patronatem bądź patronatem honorowym konferencji, kongresów, zjazdów i innych wydarzeń z zakresu medycyny.

Zatwierdzono budżet i plan działania LUTW.

Udzielono rekomendacji na funkcję biegłego sądowego (8 osób).

Aneksowano umowę z 2011 r. w sprawie wynajmu nieruchomości Dom Lekarza Seniora w Sosnowcu firmie Jesienna Róża. Po wcześniejszym przygotowaniu przez wynajętą w drodze przetargu firmę operatu szacunkowego tej nieruchomości który zawierał wycenę wartości, wskazał możliwe rozwiązania, w spotkaniu z najemcą Domu Lekarza Seniora uzgodniono że od sierpnia 2023 r. wysokość czynszu dzierżawnego będzie wynosiła 30.000 zł a od stycznia 2024 r. 35.000 zł miesięcznie.

Aneksowano umowę na wykonanie i sprzedaż pisma Pro Medico w związku ze wzrostem ceny usługi (utrzymujący się kryzys surowcowy).

Prezydium zaopiniowało kandydatury do pełnienia funkcji konsultantów wojewódzkich przedstawione przez Wojewodę. Pozytywną opinię otrzymali kandydaci w dziedzinie:
- onkologii klinicznej;
- hematologii;
- geriatrii;
- kardiologii;
- audiologii i foniatrii;
- medycyny paliatywnej;
- chorób płuc;
- chirurgii onkologicznej.

ORL powołała 6 komisji mających za zadanie ocenić zdolność lekarza, lekarza dentysty do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia. Podjęto uchwały:
- 2 w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności do wykonywania zawodu;
- 1 w sprawie zawieszenia lekarza w prawie wykonywania zawodu;
- 4 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zawieszenia lekarza/lekarza dentysty prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Uchwalono nowy regulamin udzielenia pomocy socjalnej dla dziecka nieżyjącego członka ŚIL. Regulamin umożliwia zwiększenie świadczenia do 1.500 zł miesięcznie. Udzielono w 2023 r. 5 stypendiów.

Poinformowano ORL, że dr R. K. wystąpiła przeciwko ŚIL z pozwem o odszkodowanie, zadośćuczynienia i przeproszenie na kwotę 1.900.000 zł w związku z zawieszeniem PWZ. Szkoda została zgłoszona do TU Inter Polska zgodnie z polisą ubezpieczeniową
od odpowiedzialności cywilnej Śląskiej Izby Lekarskiej, organów Izby oraz członków jej organów w zakresie ich działalności związanej z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 2.12.2009 roku o izbach lekarskich. Równocześnie zgłoszono szkodę do PZU, gdzie NIL zawarła ubezpieczenie dla siebie i innych izb lekarskich w/w zakresie. Podkreślono, że WSA nie zanegował podstaw powołania komisji do oceny stanu zdrowia.

ORL zarekomendowała dla OZL zmianę zasad gospodarki finansowej ŚIL.

Gratulowano na posiedzeniu ORL lekarzom i lekarzom dentystom – członkom ŚIL, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z LEK i L-DEK w sesji wiosennej i jesiennej 2022 r.

Powołano w drodze uchwały skład Komisji Bioetycznej przy ŚIL.

Utworzono funkcję pełnomocnika ds. lekarzy i lekarzy dentystów
z niepełnosprawnościami oraz pełnomocnika ds. lekarzy i lekarzy dentystów obcokrajowców.

Dokonano zmian w uchwale dot. upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu ORL w zakresie:
- przyznania albo odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, o którym mowa w art. 5 lub art. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wpisu na listę członków Śląskiej Izby Lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, za wyjątkiem spraw rozpatrywanych po uchyleniu wcześniejszej uchwały Prezydium w danej sprawie i skierowaniu jej do ponownego rozstrzygnięcia,
- wpisu na listę członków Śląskiej Izby Lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej.

Na prośbę ŚUW wytypowano kandydatów do pracy w Wojewódzkiej komisji ds. orzekania o niepożądanych zdarzeniach medycznych.

Na prośbę NRL zgłoszono kandydatów do zespołów ekspertów w dziedzinach lekarskich i stomatologicznych.

Prezydium i ORL zostało poinformowane o wyroku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód Katowice VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który zasądził na rzecz byłej pracownicy Izby kwotę 10.260 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 1.10.2016 r. tytułem odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Wyrok został przekazany kancelarii celem dochodzenia w/w kosztów od ówczesnego Prezesa ORL.

ORL przyjęła sprawozdanie z działalności Fundacji „Pro Medico” oraz Fundacji „Lekarze Seniorom” za rok 2022 r. Jednocześnie upoważniła Prezesa ORL
do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora w/w Fundacji.

ORL podjęła uchwałę w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania za 2022 r. Rady Nadzorczej Spółki Dom Lekarza,
- przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego,
- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
- pokrycia straty
- upoważnienia Prezesa ORL do wykonywania uprawnień przysługujących ŚIL jako jedynemu wspólnikowi w spółce Dom Lekarza i podejmowania decyzji zgodnie
ze stanowiskiem Okręgowej Rady Lekarskiej.

ORL wyraziła zgodę na organizację kolejnej edycji konferencji Andrzejki Stomatologiczne.

Prezydium 9 sierpnia przyjęło informację o podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru prac remontowych w dniu 8 sierpnia br.
ORL 6 września podjęła uchwałę w sprawie zakończenia inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku Dom Lekarza w Katowicach, dostosowanie do przepisów prawa budowlanego, zmiana sposobu użytkowania części budynku z baru na magazyn dokumentów; budowa elementów małej architektury, rozbudowa budynku o żelbetowy pomost wejściowy, docieplenie budynku wraz ze zmianą wielkości otworów okiennych
i drzwiowych” .

Wyrażono zgodę na utworzenie grupy Balinta dla członków ŚIL.

Prezydium wyraziło zgodę na udzielenie pożyczki Spółce Dom Lekarza w wysokości 30.000 zł z deklaracją spłaty do 12 miesięcy.

ORL podjęła uchwałę w sprawie wysokości kwoty przypadającej na członka delegatury. Od 1 września 2023 r. kwota wynosi 21,46 zł.

Prezydium spotkało się z Wiceprezesem Śląskiej Izby Aptekarskiej celem omówienia nieporozumień na linii lekarz -farmaceuta dot. refundacji leków.

Zmieniono cennik wynajmu pokoi w bazie noclegowej w Warszawie:
- pokój dwuosobowy dla członków ŚIL nie zalegających z opłacaniem składek członkowskich oraz dla pracowników Biura ŚIL – 120 zł;
- pokój dwuosobowy – 200 zł;
- pokój trzyosobowy dla członków ŚIL nie zalegających z opłacaniem składek członkowskich oraz dla pracowników Biura ŚIL – 150 zł;
- pokój trzyosobowy – 250 zł;
- łóżko w pokoju nr 15 dla członków ŚIL nie zalegających z opłacaniem składek członkowskich oraz dla pracowników Biura ŚIL – 60 zł;
- łóżko w pokoju nr 15 – 100 zł;
- pobyt zwierzęcia -10 zł.
Ceny dla naszych członków pozostały niezmienione.

Przyjęto uchwałę w sprawie zawarcia umowy z MZ na przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów czynności związanych z realizacją zadań wykonywanych w 2023 r. przez ŚIL. Zgodnie z umową Izba powinna otrzymać 563.344,38 zł.

Reasumując, ORL i jej Prezydium w 2023 r. podjęła:
a) ORL - 83 uchwały w tym m. in.:
- 1 związaną ze zmianą przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach;
- 20 finansowych;
- 2 związane ze zmianą uchwały w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach;
- 11 związanych ze Spółką „Dom Lekarza”,
- 2 dotycząca odmowy skreślenia lekarza z listy członków Śląskiej Izby Lekarskiej
w Katowicach i z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
- 1 dotycząca wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie
w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
- 6 w sprawie powołania komisji stwierdzających zdolność lekarza, lekarza dentysty
do wykonywania zawodu;
- 2 w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności do wykonywania zawodu;
- 1 w sprawie zawieszenia lekarzy w prawie wykonywania zawodu lekarza;
- 4 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zawieszenia lekarza/lekarza dentysty prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty;
- 2 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarzowi, który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w celu wykonywania określonych czynności zawodowych, w ograniczonym czasie i wskazanym podmiocie leczniczym, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
- 11 w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, lekarzowi/lekarzowi dentyście, który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
- 2 w sprawie: zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem niepodjęcia wykonywania zawodu po uzyskaniu dyplomu lekarza
oraz zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu;
- 18 w sprawach innych.
b) Prezydium - 4849 uchwał m. in. w sprawach:
- 1429 uchwał związanych z przyznaniem PWZ;
- 77 uchwał związanych z wydaniem zaświadczeń unijnych;
- 11 uchwał w sprawie wyboru przedstawicieli i przewodniczących do komisji konkursowych na stanowiska ordynatora, kierownika i zastępcy kierownika podmiotu leczniczego;
- 134 uchwały w sprawach finansowych;
- 329 uchwał związanych z wykreśleniem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
- 678 uchwał w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach oraz 1288 uchwał zmieniających wpis;
- 776 uchwał związanych ze skierowaniem na staż podyplomowy;
- 96 uchwał związanych z dokonaniem wpisu do rejestru ŚIL podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów;
- 24 uchwały w sprawie realizacji kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego;
- 7 uchwał w sprawach innych.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom – członkom ORL za zaangażowanie i merytoryczną dyskusję w trakcie posiedzeń oraz frekwencję.

Realizacja tych wszystkich działań byłaby niemożliwa bez oddanej pracy pracowników Biura, zespołu radców prawnych ŚIL i Spółki Dom Lekarza, za co wszystkim serdecznie dziękuję.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej

Danuta Korniak

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 01 maj 2024 02:37 Tomasz Gawlik
Udostępnij