Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2022 - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

Na XLII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy wybrano następujących członków Okręgowej Rady Lekarskiej (ORL):

 

1. Teresa Bieńko

24. Janusz Milejski

2. Teresa Bilewicz-Wyrozumska

25. Zofia Orzechowska

3. Zbigniew Bizoń

26. Ewa Paszek

4. Grzegorz Boryczka

27. Mieczysław Piechota

5. Stanisław Borysławski

28. Beata Poprawa

6. Oskar Bożek

29. Andrzej Postek

7. Jan Cieślicki

30. Norbert Prudel

8. Mieczysław Dziedzic

31. Tomasz Romańczyk

9. Krystian Frey

32. Przemysław Rosak

10. Wojciech Gawlicki

33. Marek Seredyński

11. Grzegorz Góral

34. Krzysztof Siemianowicz

12. Piotr Grzesik

35. Andrzej Siudyka

13. Maciej Hamankiewicz

36. Dariusz Skaba

14. Leszek Jagodziński

37. Rafał Sołtysek

15. Paweł Jasiński

38. Aleksandra Sommerlik-Biernat

16. Rafał Kiełkowski

39. Krystyn Sosada

17. Krzysztof Kocot

40. Krzysztof Szczechowski

18. Jacek Kołacz

41. Adam Szewc

19. Danuta Korniak

42. Zygmunt Szwed

20. Andrzej Lekston

43. Zygfryd Wawrzynek

21. Stefan Madej

44. Piotr Ziętek

22. Jarosław Markowski

45. Urszula Zimoń

23. Żywisław Mendel

46. Michał Zyska

Na I posiedzeniu ORL IX kadencji podjęto uchwałę w sprawie ustalenia liczby Wiceprezesów i składu Prezydium ORL. W głosowaniu tajnym przeprowadzonym przez komisję wyborczą wybrano następujący skład Prezydium:

Dariusz Skaba – wiceprezes
Markowski Jarosław – wiceprezes
Sołtysek Rafał – wiceprezes
Korniak Danuta – sekretarz
Cieślicki Jan – skarbnik
Frey Krystian – zastępca sekretarza
Członkowie:
Piotr Grzesik
Hamankiewicz Maciej
Paweł Jasiński
Kiełkowski Rafał
Milejski Janusz
Przemysław Rosak
Sosada Krystyn

Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydium w Katowicach do działania
w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Uchwała pozwala Prezydium podejmować decyzje dotyczące m. in.:
- zobowiązań finansowych do 150.000 zł,
- spraw związanych z wydaniem PWZ,
- dokonywania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- kierowania na staż podyplomowy i kwestii z tym związanych,
- realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego,
- wydawania zaświadczeń,
- spraw związanych z obowiązkiem opłacania składki członkowskiej,
- określania sposobu postępowania z dokumentacją medyczną,
- opiniowania kandydatów na stanowiska np. konsultantów wojewódzkich, biegłych sądowych, lekarzy sądowych,
- spraw związanych z ustaleniem zasad wynagrodzeń dla członków pełniących funkcje oraz zasad zwrotu kosztów i wydatków dla członków ŚIL w związku z wykonywaniem czynności na rzecz samorządu
- integrowania środowiska lekarskiego.
Upoważnienia aktualizowane będą w miarę potrzeby.

Podjęto uchwałę w sprawie powołania stałych komisji problemowych i zespołów ORL
w Katowicach:
1. Komisja ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą
2. Komisja ds. Etyki Lekarskiej
3. Komisja Finansowa
4. Komisja ds. Konkursów
5. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
6. Komisja Legislacyjna, Przekształceń, Pracy i Płacy
7. Komisja ds. Kontaktów z NFZ
8. Komisja Prywatnych Praktyk
9. Komisja Socjalno-Bytowa
10. Komisja Stomatologiczna
11. Komisja Sportu i Rekreacji
12. Komisja ds. Kultury
13. Komisja ds. Emerytów i Rencistów
14. Komisja ds. Młodych Lekarzy
15. Komisja Organizacyjna
16. Zespół ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych
17. Zespół ds. opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych.

Dokonano również wyboru do pełnienia funkcji:
- Redaktora Strony Internetowej ŚIL Oskara Bożka;
- Mediatora Stanisława Borysławskiego;
- Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Dorotę Rzepniewską;
- Redaktora naczelnego pisma PM Żywisława Mendla;
- Rzecznika Praw Lekarzy Mieczysłąwa Dziedzica.

ORL odbyła 7 posiedzeń, a jej Prezydium zebrało się 18 razy.
Frekwencja na posiedzeniach ORL i Prezydium ORL wynosiła odpowiednio 85% i 89%.

ORL podjęła uchwał w sprawie aneksowania umowy z firmą MILIMEX na dokończenie robót remontowych, które nie zostały przewidziane na etapie projektowania, a były konieczne dla poprawy funkcjonalności i estetyki obiektu oraz na wykonanie nowej elewacji. Koszt obu aneksów do umowy wyniósł łącznie 6.670.000 zł. Podjęcie uchwał było poprzedzone długą dyskusją z możliwością zadawania pytań celem rozwiania wątpliwości oraz składaniem wyjaśnień przez przedstawiciela wykonawcy, inspektora zastępczego i pełniącego nadzór autorski projektu architektonicznego. Inspektor p.poż. przedstawił opinię, iż położny przed laty na elewacji styropian nie posiada wymaganego aktualnie atestu, dlatego konieczny jest jego demontaż i utylizacja istniejącej termoizolacji w związku z wykonaniem nowej elewacji.
Powołano 5-osobowy zespół z pośród członków ORL, którego zadaniem miało być wsparcie i rozsądne wydatkowanie środków finansowych przy tej inwestycji.
Prezydium wyraziło zgodę na:
- zakup 3 okien, w tym 1do informatorium i 2 do przedsionka w obiekcie Dom Lekarza. Koszt zakupu wyniósł 22.100 zł brutto.
- na wydatkowanie kwoty 41.500 zł brutto na dostawę i montaż węzła cieplnego dostarczającego ciepło do central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku. Zakres prac obejmuje m.in.: dostawę i montaż węzła cieplnego, wykonanie podłączenia do kolektora ma poziomie -2, podłączenia węzła do pionu CW w pomieszczeniu kolektorów, dostawę i napełnienie instalacji roztworem glikolu, wykonanie prób ciśnienia oraz podłączenie czujnika temperatury zewnętrznej.

Zorganizowano wyjazdowe posiedzenie ORL, które głównym celem było przedstawienie zasad funkcjonowania ORL i jej Prezydium, szczególnie nowym członkom
a przypomnienie tym, którzy są jej członkami kolejny raz. Okazało się to bardzo potrzebne, dyskusja przeniosła się długo po formalnym spotkaniu ORL i koledzy mogli rozstrzygnąć wiele wątpliwości.

ORL podjęła uchwałę zmieniająca zasady dofinansowania przez ŚIL kosztów wyjazdów służbowych, szkoleniowych i integracyjnych.

Podjęto uchwałę w sprawie zawarcia z Ministrem Zdrowia umowy w sprawie udzielenia dotacji na pokrycie kosztów zadań x zakresu samorządu lekarzy wykonywanych
w 2022 r. przez okręgową izbę lekarską. Umowa w kwocie 606.817,72 zł została podpisana przez Skarbnika i Prezesa ORL. Jednocześnie zobowiązano Prezesa
do podjęcia działań zmierzających do uzyskania pełnej kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z realizacją zadań.

Prawie tradycją staje się prezentowanie na ORL przez przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji osiągnięć sportowych naszych członków na arenie krajowej
i międzynarodowej.

W 2022 roku ORL podjęła 67 uchwał w tym m. in.:
- 3 związane ze zmianą przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach;
- 9 finansowych;
- 3 związane ze zmianą uchwały w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach;
- 9 związanych ze Spółką „Dom Lekarza”,
- 1 dotycząca zakazu wykonywania działalności leczniczej objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
- 1 dotycząca wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
- 1 dotycząca wykreślenia wpisu indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania oraz indywidualnej specjalistycznej praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
- 1 dotycząca składu personalnego Prezydium ORL;
- 4 w sprawie powołania komisji stwierdzających zdolność lekarza, lekarza dentysty do wykonywania zawodu;
- 2 w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności do wykonywania zawodu;
- 2 w sprawie zawieszenia lekarzy w prawie wykonywania zawodu lekarza;
- 31 w sprawach innych.

Prezydium ORL podjęło 4349 uchwał m. in. w sprawach:

- 1225 uchwał związanych z przyznaniem PWZ;
- 119 uchwał związanych z wydaniem zaświadczeń unijnych;
- 11 uchwał w sprawie wyboru przedstawicieli i przewodniczących do komisji konkursowych na stanowiska ordynatora, kierownika i zastępcy kierownika podmiotu leczniczego;
- 93 uchwały w sprawach finansowych;
- 488 uchwał związanych z wykreśleniem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
- 619 uchwał w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach oraz 1047 uchwał zmieniających wpis;
- 633 uchwały związane ze skierowaniem na staż podyplomowy;
- 80 uchwał związanych z dokonaniem wpisu do rejestru ŚIL podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów; - 22 uchwały w sprawie realizacji kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego;
- 13 uchwał w sprawach innych.

Zgodnie z upoważnieniem ORL, Prezydium podejmuje uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu dla lekarza z poza Unii Europejskiej na podstawie decyzji Ministra Zdrowia. W związku z sytuacją w Ukrainie znacznie zwiększyła się ilość wniosków rozpatrywanych przez Prezydium, które przedstawia przewodniczący komisji. Są to głównie lekarze i lekarze dentyści z Ukrainy, którzy otrzymali zgodę MZ na wykonywanie zawodu lekarza pod nadzorem zwykle na 5 lat. Izba lekarska ma na tej podstawie wydać warunkowe PWZ. Przed posiedzeniem Prezydium członkowie komisji spotykają się z tymi lekarzami, wnikliwie zapoznają się z dokumentacją jak również oceniają znajomość j. polskiego. Po wysłuchaniu przedstawiciela komisji Prezydium podejmuje uchwałę na jaki okres przyznaje się PWZ pod nadzorem specjalisty i precyzuje zakres czynności i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym. Starałam się opisać dokładnie tę stronę działalności Prezydium, bo jak wspomniałam jest to świeża sprawa wymagają dużo uwagi. Szczegóły co do liczby wydanych PWZ znajdują się w sprawozdaniu Komisji Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą.

Prezydium opiniuje kandydatury do pełnienia funkcji konsultantów wojewódzkich przedstawione przez Wojewodę. Pozytywną opinię otrzymali kandydaci w dziedzinie:
- kardiochirugii;
- chirurgii naczyniowej;
- anestezjologii i intensywnej terapii;
- stomatologii zachowawczej z endodoncją;
- otorynolaryngologii dziecięcej;
- protetyki stomatologicznej;
- urologii;
- medycyny ratunkowej.

Wydawano też rekomendacje do pełnienia funkcji biegłego sądowego i lekarza sądowego na wniosek zainteresowanego.

ŚIL wspólnie z Fundacją Pro Medico wydały książkę „Historia kardiologii w Zabrzu. Droga do sukcesu” pod red. prof. Andrzeja Lekstona oraz prof. Zygmunta Woźniczki. Książka ukazała się dzięki wsparciu UM Zabrze i Walcowni Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY" S.A. z siedzibą w Gliwicach.

Prezydium dokonało wyboru przewodniczącego Rady Programowe (RP) ODH,
a następnie członków RP i członków ODH.

Kontynuowano pomoc socjalną dla dzieci po zmarłych lekarzach, lekarzach dentystach – członkach ŚIL.

Podjęto decyzję o skierowaniu pisma do Prezesa NRL w sprawie zwrotu kwoty 61.916,02 zł tytułem umowy na partycypację w kosztach tworzenia nowego systemu informatycznego dla prowadzenia okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej. Naczelna Rada Lekarska odstąpiła od umowy zawartej z Waldemarem Dobrzyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą CONFIDO Waldemar Dobrzyński, któremu zleciła ww. zadanie. W sytuacji odstąpienia przez NRL od umowy z CONFIDO i braku oczekiwanego rezultatu, nasza izba będzie dochodzić wskazanej należności.
W konsekwencji wystosowanego wniosku, NIL zwróciła ŚIL należne środki.

Prezydium opiniowało wnioski o objęcie patronatem lub patronatem honorowym głównie związanymi z organizowaniem konferencji naukowych z dziedziny medycyny.

Na łamach pisma Pro Medico rozpoczęto we wrześniu kampanię informującą o możliwości rezygnacji z otrzymywania w wersji papierowej PM i zastąpienia jej wersją elektroniczną. Poinformowano także o decyzji NIL, iż Gazeta Lekarska będzie dostępna wyłącznie w formie elektronicznej (poza 3 numerami), a osoby, które chciałyby otrzymywać nadal wersję papierową, powinny złożyć odpowiedni wniosek.

Na wrześniowym posiedzeniu Prezydium uczestniczył dr n. med. Wojciech Wawrzynek konsultant wojewódzki w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, który został zaproszony w związku z problemami lekarzy dentystów z uzyskiwaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych. Konsultant zadeklarował pozytywne odniesienie się do wniosków lekarzy dentystów.

Ponadto Prezydium zajmowało się sprawami bieżącymi.
ORL i jej Prezydium wydawało zgodę na wiele ciekawych wydarzeń, które zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniach poszczególnych komisji i zespołów.

Organizowano uroczystości połączone z gratulacjami dla lekarzy uzyskujących specjalizację oraz wręczano gratulacje i gratyfikacje pieniężne lekarzom i lekarzom dentystom którzy spośród członków ŚIL zdali najlepiej LEK i L-DEK.
Dołożono wiele staranności, aby realizować zadania i cele działania ORL zgodnie z ustawą o izbach lekarskich.

Realizacja tych wszystkich działań byłaby niemożliwa bez oddanej pracy pracowników Biura, zespołu radców prawnych ŚIL i Spółki Dom Lekarza, za co wszystkim serdecznie dziękuję.

 

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej

Danuta Korniak

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 01 maj 2024 02:31 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony. środa, 01 maj 2024 02:37 Tomasz Gawlik
Udostępnij