Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej z VIII kadencji - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

Okręgowa Rada Lekarska (ORL), w pracach której od końca 2020 roku, w miejsce kol. Jacka Kozakiewicza brał udział kol. Jacek Kołacz zebrała się w czasie trwania VIII kadencji 39 razy, a Prezydium ORL (Prezydium) 107 razy. Średnia frekwencja na posiedzeniach ORL i Prezydium wyniosła odpowiednio 77% i 87% (w latach 2018-2020) oraz 87% ( w latach 2021-2022).

 

Na czas trwania VIII kadencji przypadła 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, której poświęcono m. in. wystawy tematycznie związane z lekarzami, lekarzami dentystami zasłużonymi dla niepodległości naszego kraju. Obchodzono także 30 rocznicę odrodzenia samorządu lekarskiego w Polsce. W zorganizowanej z tej okazji uroczystości uczestniczyli m. in. przedstawiciele władz państwowych, rządu, reprezentanci innych samorządów zawodowych, samorządu terytorialnego, zaproszeni goście.

 

Mnogości problemów wymagających rozwiązania, zakresu koniecznych interwencji, ilości zadań wymagających realizacji, także tych przejętych od administracji państwowej, obowiązków ustawowych, nie zmniejszyła trwająca przez znaczną część kadencji pandemia. Wprost przeciwnie. W swojej działalności ORL zmuszona została do radzenia sobie z nowymi, do tej pory nieznanymi, wymagającymi szybkiej i właściwej reakcji problemami, które dotyczyły spraw zarówno istotnych dla każdego członka, Śląskiej Izby Lekarskiej (ŚIL), całego samorządu, systemu ochrony zdrowia, całego społeczeństwa. Pandemia wymusiła zastosowanie nowych metod kształcenia, kontaktowania się, porozumiewania, przeprowadzania spotkań, zebrań.

 

Z jednej strony ograniczenia spowodowane pandemią powodujące zmniejszenie aktywności działalności Domu Lekarza, poprawiły warunki prowadzenia prac modernizacyjno – remontowych, z drugiej jednak utrudniły dostęp do potrzebnych w remoncie materiałów, a obostrzenia sanitarne miały istotny wpływ na politykę personalną zaangażowanych w te prace. Poniesione na te prace w VIII kadencji koszty to 11.188.672,42 zł (wraz z wyposażeniem).  

                                                                                                                                                                                

Poszczególne komórki organizacyjne działające w siedzibie ŚIL, dzięki nadzwyczajnemu poświęceniu, profesjonalizmowi pracującego w nich personelu, mimo wielu utrudnień w pełni zrealizowały postawione przed nimi cele, bez uszczerbku m. in. na jakości i terminowości.        

                         

Równolegle kontynuowano prace modernizacyjne i remontowe w bazie noclegowej ŚIL w Warszawie. W VIII kadencji na ten cel wydano 111.176,75 zł.

 

Okres pandemii pogorszył warunki życia wielu członków naszej izby. Podejmowano próby złagodzenia niedogodności nasilonych w tym czasie. Starano się poprawić sytuację finansową szczególnie dotkniętych. W VIII kadencji pomocy finansowej udzielono m. in. w formie i  wysokości jak poniżej:    

 • zapomóg losowych – 328.010,64 zł    
 • zapomóg pośmiertnych – 207.000,00 zł 
 • zasiłków z tytułu narodzin dziecka – 1.772.000,00 zł 
 • wsparcia finansowego uczących się dzieci nieżyjących członków ŚIL – 354.620,00 zł      
 • nagród za uzyskanie tytułu specjalisty – 1.367.300,00 zł 
 • gratyfikacji dla osób, które ukończyły 80 rok życia – 876.000,00 zł      
 • dopłat do karnetów OK System – 167.684,93 zł         
 • pożyczek udzielanych na bardzo korzystnych warunkach na łączną kwotę – 22.520.000,00 zł.

Kontynuowano stosowanie ulg dla dużych rodzin lekarskich.  Dla poprawy sytuacji zdrowotnej społeczeństwa organizowano i współorganizowano,
a także angażowano się w działalność popularyzującą wiedzę o zdrowiu i chorobach, promującą zachowania prozdrowotne, obejmowano patronatem przedsięwzięcia mające na celu podniesienie świadomości zdrowotnej.

 

Organizowano, współorganizowano, obejmowano patronatem wszelkie działania skierowane do lekarzy, lekarzy dentystów, osób nie związanych z zawodami medycznymi mającymi na celu poprawę świadczonych usług, zrozumienie i akceptację najszerzej pojętego interesu ochrony zdrowia. Prowadzono czynności i wsparto działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii.   

 

Zwrócić należy uwagę na m. in. zorganizowane przedsięwzięcia: „SOR(RY) TU RATUJE SIĘ ŻYCIE”, „Liczy się zdrowie”, „Nie żyj złudzeniami, zdrowie jest najważniejsze”, ”Szanuj Medyka”, „Szczepimy bo myślimy”, ale także programy poświęcone pierwszej pomocy, promujące działania proekologiczne. Przeprowadzono akcję szczepień. Dla osiągnięcia poprawy sytuacji zdrowotnej w Polsce współpracowano z instytucjami, organizacjami, towarzystwami, innymi samorządami zawodowymi  
i samorządem terytorialnym, uczelniami wyższymi. We wszystkie te procesy zaangażowane były organy izby, komisje problemowe ORL, zespoły ORL, ale także indywidualne osoby. Wiele z tych działań wspomagała Spółka z o.o. „Dom Lekarza”, której działalność wznowiono w 2019 roku. 

 

Okres pandemii jeszcze wyraźniej uwypuklił najsłabsze punkty polskiego systemu ochrony zdrowia. Mimo, że inicjatorem organizowanych z tego powodu protestów nie był samorząd lekarski, ŚIL wsparła finansowo tę akcję. Prowadzono działania, które miały na celu wprowadzenie nowych uregulowań dotyczących wielu dziedzin w zakresie prawa polskiego i unijnego.    

                                                                                                                          

Z bardzo dużym zaangażowaniem wielu środków i sił realizowano zadania, które przed samorządem stawia ustawa. Organizowano i współorganizowano szkolenia, kursy, konferencje. Dbano o integrację środowiska organizując m. in. wyjazdy szkoleniowo – integracyjne, umożliwiono kontynuację kształcenia na Lekarskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (LUTW).

 

Nie zapominano o najmłodszych – dzieciach i wnukach lekarzy, lekarzy dentystów członków ŚIL, organizując dla nich festyny, bale, konkursy, zabawy, spotkania.  Integrowano środowisko poprzez naukę, sport, kulturę, rozrywkę. Integracji środowiska sprzyjały także przyjazne stosunki z innymi izbami lekarskimi czego dowodem było m. in. udzielenie Beskidzkiej Izbie Lekarskiej przez ŚIL pożyczki. Wzorowo układała się współpraca z innymi samorządami zawodowymi czego wyrazem jest m. in. działalność Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.                                                                                                                                                                  

Pamiętano o kolegach, koleżankach z polonii zagranicznej. Wspomagano organizacje polonijne, akcje charytatywne, misje medyczne w kraju i za granicą.

Uhonorowano dyplomami, gratyfikacjami i okolicznościowymi upominkami najlepiej zdających egzamin LEK i LDEK członków ŚIL.                                                                                                                        

Pamiętano o zmarłych lekarzach, lekarzach dentystach dbając o zachowanie ich w pamięci i otaczając należnym szacunkiem, a o miejsca ich pochówku zadbano z właściwą starannością.  

 Wspólne cele do osiągnięcia skłoniły do połączenia sił i środków Komisji Historycznej i Ośrodka Dokumentacji Historycznej (ODH)

W pomieszczeniach Domu Lekarza, specjalnie w celu utworzenia Muzeum zaadaptowanych, zorganizowano powierzchnie wystawiennicze, gdzie wystawiane są pozyskane eksponaty.

 

Znakomita większość tych działań mogła być zrealizowana dzięki środkom finansowym, które izba zgodnie z ustawowymi zapisami pozyskuje z obowiązkowej składki członkowskiej. Mimo uznania przez Sąd Najwyższy nieopłacania składki za przewinienie zawodowe, trafiają się lekarze, lekarze dentyści, którzy świadomie, można odnieść wrażenie, że złośliwie uchylają się od wypełniania tego obowiązku. Liczba zatwardziałych, niepłacących członków ŚIL ulega, co jest budujące, systematycznemu zmniejszaniu. Budzi jednak niepokój zjawisko, że poprawa „ściągalności” składki wiąże się często z koniecznym stosowaniem postępowań windykacyjnych prawnie dopuszczalnych. Dla wielu śledzących ten problem niepokojącym jest także zachowanie niektórych członków ŚIL, którzy decydują się uiścić należność wynikającą z obowiązku opłacania składki członkowskiej uzależniając swoje zachowanie od uzyskania korzyści wynikających z beneficjów oferowanych przez ŚIL swoim członkom. Nie jest to problem jedynie naszej izby. Zjawisko to może skłaniać do formułowania niezbyt korzystnych opinii  o środowisku. 

     

    ORL w VIII kadencji:

* podjęła 329 uchwał m.in. w sprawach:

- 52 uchwały w sprawach finansowych,

 • - 6 uchwał w sprawie zwołania Okręgowych Zjazdów Lekarzy,
 • - 21 uchwał w sprawie zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu wraz z uchwały zmieniającymi,
 • - 33 uchwały w sprawie powołania specjalnych komisji stwierdzających zdolność lekarza do wykonywania zawodu z uwagi na stan zdrowia wraz z uchwałami zmieniającymi,
 • - 4 uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza,
 • - 12 uchwał w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu wraz z uchwałami zmieniającymi,
 • - 8 uchwał w sprawie umorzenia postępowania mającego na celu stwierdzenie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu,
 • - 5 uchwał w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza,
 • - 1 uchwała w sprawie powołania specjalnych komisji stwierdzających przygotowanie lekarza do wykonywania zawodu,
 • - 5 uchwał w sprawie zobowiązania lekarza dentysty do odbycia uzupełniającego przeszkolenia w związku z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym wraz z uchwały zmieniającymi,
 • - 1 stwierdzenie odbycia przeszkolenia związanego z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym przez lekarza dentystę,
 • - 1 uchwała w sprawie powołania zespołu wizytacyjnego dla oceny wykonywania zawodu przez lekarza wykonującego zawód w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej,
 • - 6 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo lekarzy nie posiadających PWZ na terenie RP w konsyliach lekarskich i asystowania do zabiegów, których potrzeba wynika z tych konsyliów,
 • - 43 uchwały związane ze spółką „Dom Lekarza” sp. z o.o.,
 • - 12 uchwał w sprawie składu osobowego komisji problemowych ORL,
 • - 7 uchwał w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej z rejestru,
 • - 1 uchwałę w sprawie odmowy zawieszenia postępowania w przedmiocie wykreślenia wpisu indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej z rejestru,
 • - 6 uchwał w sprawie zakazu wykonywania działalności leczniczej objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • - 1 uchwała w sprawie uchylenia uchwały dot. zakazu wykonywania działalności leczniczej objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • - 1 uchwała w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie wykreślenia wpisu indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej z rejestru,
 • - 3 uchwały związane z wyborami w rejonach wyborczych,
 • - 14 uchwał w sprawie odmowy skreślenia lekarza z listy ŚIL,
 • - 8 uchwał w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu ORL,
 • - 78 uchwał w sprawach innych.

 

 * przyjęła stanowiska w sprawie:

- zawieszenia działalności Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem  Toksykologii
w Sosnowcu;

- utworzenia zawodu asystenta lekarza;

- poparcia stanowiska nr 3/20/P-VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie materiałów dotyczących Prof. Tomasza Grodzkiego.

 

* przyjęła apele:

- do Pana Jerzego Owsiaka w sprawie cofnięcia decyzji o rezygnacji z funkcji Prezesa Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

- do NRL w sprawie składek członkowskich;

- do NRL w sprawie: kształcenia podyplomowego lekarzy;

- do NRL w sprawie egzekwowania kar pieniężnych;

- do NRL w sprawie e-recept;

- do Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia do standardu opieki nad ciężarną obowiązkowego, bezpłatnego badania ultrasonograficznego piersi w pierwszym trymestrze ciąży;

- do Ministra Zdrowia w sprawie wyznaczenia terminu PES sesji wiosennej 2020 r.;

- do Prezesa Rady Ministrów w sprawie: zagrożenia COVID-19 w Polsce;

- do dyrektorów szpitali oraz władz wojewódzkich i samorządowych  w sprawie uznania bezpieczeństwa personelu medycznego za priorytet w walce z epidemią COVID-19 w Polsce;

- do Ministra Zdrowia w sprawie: przywrócenia właściwego funkcjonowania szpitali przekształconych w szpitale jednoimienne oraz podjęcia realnej współpracy ze środowiskiem medycznym w pracach legislacyjnych dotyczących strategii zwalczania epidemii;

- do Ministra Zdrowia w sprawie  Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
w Sosnowcu.

 

     Prezydium ORL:

* podjęło 10725 uchwał m.in. w sprawach:

 • - 4043 uchwały dotyczących przyznania PWZ;
 • - 63 uchwały związanych z wydaniem zaświadczeń unijnych;
 • - 36 uchwał w sprawie wyboru przedstawicieli i przewodniczących do komisji konkursowych na stanowiska ordynatora, zastępcy kierownika podmiotu leczniczego,
 • - 458 uchwał w sprawach finansowych,
 • - 695 uchwał związane z wykreśleniem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • - 1044 uchwały w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach oraz 2103 uchwały zmieniające wpis;
 • - 1 uchwała w sprawie odmowy wpisu indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • - 518 uchwał w sprawie dokonania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez ORL,
 • - 98 uchwał w sprawie realizacji kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego,
 • - 1629 uchwał związanych ze skierowaniem na staż podyplomowy,
 • - 37 uchwał w sprawach innych.

 

* przyjęła stanowiska w sprawie:

- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej,

- w sprawie wykorzystania nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Grażyńskiego 49a
w Katowicach przekazanej Śląskiej Izbie Lekarskiej przez Miasto Katowice w użytkowanie,

- w sprawie poparcia apelu i stanowiska Prezydium ORL w Krakowie z dnia 16.01.2019r.,

- w sprawie podziękowania za ofiarną postawę osób biorących udział w walce z wirusem SARS-Cov-2. oraz konieczności  zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy,

- w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, proponowanego
przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej,

- popierające utrzymanie stażu podyplomowego,

 

* przyjęła apele:

- do zarządzających szpitalami w sprawie zapewnienia w podmiotach leczniczych standardów bezpieczeństwa wykonywania zawodu przez personel medyczny.

 

VIII kadencja minęła. Minęły kolejne lata, naszym zdaniem pracy owocnej, przydatnej dla lekarzy, lekarzy dentystów ich rodzin, całego społeczeństwa, systemu ochrony zdrowia. Pracy obfitującej w trudności. Pracy wymagającej poświęcenia, trudu, profesjonalizmu ale i zrozumienia płynącego z zewnątrz. Obiektywnie możemy stwierdzić, że osiągnęliśmy bardzo zadowalające efekty. Nie byłyby one możliwe, gdyby nie zaangażowanie w realizację stawianych coraz to nowych zadań pracowników biura ŚIL, członków organów izby, komisji problemowych ORL, zespołów ORL innych komórek organizacyjnych, poszczególnych członków ŚIL, Pomoc uzyskiwaliśmy często od anonimowych osób, organizacji, towarzystw, które rozumiejąc i utożsamiając się
z celami działania samorządu bezinteresownie wspomagały nasze prace.  

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Wszystkich zapraszamy do dalszej współpracy.                                                               

 

W VIII kadencji zorganizowano coroczne Okręgowe Zjazdy Lekarzy (OZL)
oraz obecny XLII Sprawozdawczo – Wyborczy OZL, na którym serdecznie wszystkich witamy i życzymy owocnych obrad.

 

           

Sekretarz   

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Krystian Frey

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 04 grudzień 2022 00:08 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 grudzień 2022 00:15 Tomasz Gawlik
Udostępnij