Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2021 - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

Minął rok 2021, czwarty, ostatni rok działalności odrodzonego samorządu lekarskiego VIII kadencji.

Kolejny rok, w którym konieczne było rozwiązywanie problemów dotyczących życia,  pracy, nauki poszczególnych członków samorządu lekarskiego, ich rodzin. Problemów tyczących samorządu jako organizacji, ochrony zdrowia, całego społeczeństwa. Problemów nowych, ale także już istniejących.

Nie ułatwiała działalności szerząca się pandemia COVID-19 oraz pojedyncze osoby jak i różne grupy osób, które nie pomagały w jej ograniczaniu.

Trwający remont siedziby Śląskiej Izby Lekarskiej utrudniał zainteresowanym załatwienie swoich spraw w komórkach organizacyjnych izby, ale też i pracę w remontowanym budynku.   

Szczególna sytuacja wymuszała wyjątkowe zaangażowanie i poświęcenie w pracy wszystkich, dla których najszerzej pojęty interes samorządu, jego członków i ich rodzin, systemu ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych.

Taką postawę reprezentowała Okręgowa Rada Lekarska (ORL), która odbyła
w składzie:

Zbigniew Bizoń

Halina Borgiel-Marek

Stanisław Borysławski

Zenon Cholewa

Jan Cieślicki

Jacek Czapla

Mieczysław Dziedzic

Krystian Frey

Grzegorz Góral

Maciej Hamankiewicz

Leszek Jagodziński

Paweł Jasiński

Adam Jurczak

Kielan-Postek Iwona

Rafał Kiełkowski

Kołacz Jacek – od stycznia 2021

Danuta Korniak

Józef Kurek

Andrzej Lekston

Jarosław Markowski

Wojciech Marquardt

Żywisław Mendel

Janusz Michalak

Katarzyna Michalska-Małecka

Janusz Milejski

Krzysztof Musialik

Jerzy Pabis

Ewa Paszek

Andrzej Postek

Marek Potempa

Norbert Prudel

Jerzy Rdes

Beata Reszka

Iwona Rogala-Poborska

Tomasz Romańczyk

Marek Seredyński

Rafał Sołtysek

Aleksandra Sommerlik-Biernat

Krystyn Sosada

Alina Stępnik-Mardzyńska

Krzysztof Szczechowski

Zygmunt Szwed

Zygfryd Wawrzynek

Piotr Ziętek

Urszula Zimoń

Katarzyna Ziora

10 posiedzeń, a jej Prezydium w składzie: 

Borgiel-Marek Halina

Cieślicki Jan – skarbnik

Frey Krystian – sekretarz

Hamankiewicz Maciej

Kiełkowski Rafał – wiceprezes

Korniak Danuta – zastępca sekretarza

Markowski Jarosław - wiceprezes

Milejski Janusz

Rdes Jerzy

Sołtysek Rafał

Sommerlik-Biernat Aleksandra

Sosada Krystyn

Urban Tadeusz – prezes

 

zebrało się 30 razy.

Frekwencja na posiedzeniach ORL i Prezydium ORL wyniosła odpowiednio 75% i 86,4%.

Nie zmieniły się zadania i cele działania ORL. Jak zawsze do tej pory realizowano zadania, które na samorząd lekarski nakłada Ustawa o izbach lekarskich. Użyto wszystkich dostępnych sił i środków by zapewnić najwyższy poziom wykształcenia lekarzy, lekarzy dentystów, stworzyć warunki mające zapewnić właściwe warunki pracy, życia, bezpieczeństwa pacjentów, samych lekarzy i lekarzy dentystów, ale też ich rodzin.  Dbano o zapewnienie najwyższych standardów leczenia pacjentów. Podejmowano działania w celu integracji środowiska. Dla osiągnięcia tych celów zaangażowało się wiele osób. Zorganizowano wiele przedsięwzięć, wiele współorganizowano, dużą ilość inicjatyw objęto patronatem, wsparto ich organizację finansowo, sprzętowo, lokalowo, merytorycznie. Współpracowano m. in. z innymi izbami, samorządem terytorialnym
i innymi samorządami zawodowymi w tym w ramach Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, Towarzystwami naukowymi, Uczelniami Wyższymi, mediami, MZ, NFZ. Dla osiągnięcia założonych celów działalność prowadziła m. in. Fundacja „Pro Medico”, Fundacja „Lekarzom Seniorom”, Spółka z o. o. „Dom Lekarza”. Zainicjowano akcję „Szanuj Medyka”, rozpoczęto starania o aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, współfinansowano i organizowano wydanie m. in. książek, innych publikacji, których autorami byli lekarze, lekarze dentyści nie tylko członkowie naszej izby.

Uroczyście złożono gratulacje oraz wręczono gratyfikacje pieniężne z okolicznościowymi upominkami lekarzom i lekarzom dentystom, którzy spośród członków ŚIL zdali najlepiej LEK i LDEK.

Okres pandemii wymusił ograniczenie działalności prowadzonej przez, i w Domu Lekarza – siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej (ŚIL). Wykorzystano tę sytuację na intensyfikację prac remontowych, których spektakularne zakończenie jest coraz bliższe. Równolegle kontynuowano remont i modernizację bazy noclegowej ŚIL w Warszawie. Sytuacja pandemiczna wymusiła wykorzystywanie dla zrealizowania zadań stawianych przed izbą trybu online i hybrydowego w przeprowadzaniu szkoleń, kursów, konferencji, zebrań. Z dużym zaangażowaniem propagowano zachowania „proszczepionkowe”. ORL i jej przedstawiciele organizowała i uczestniczyła w spotkaniach mających pomóc załagodzić i rozwikłać pojawiające  się konflikty pomiędzy pracodawcami, pracownikami, NFZ, MZ. Mimo, że samorząd lekarski nie był inicjatorem protestu ani powstania „Białego Miasteczka” w Warszawie, zdecydowano o wsparciu finansowym protestu przekazując na ten cel środki, na utworzone przez NIL konto. Postanowiono także przekazać dla lekarzy uczestniczących w proteście, gratyfikację w formie ryczałtu, tytułem rekompensaty poniesionych strat i wydatków. Zapewniono transport, ubezpieczenie przejazdu i posiłek dla chętnych do wzięcia udziału w „Wielkim Proteście Pracowników Ochrony Zdrowia” w dniu 11 września br.
w Warszawie.

Pogarszającą się sytuację ekonomiczną członków samorządu i ich rodzin próbowano poprawić udzielając pomocy finansowej. W roku 2021 takiej pomocy udzielono m. in. formie:             

- zapomóg losowych w kwocie 36.720 zł 
- zasiłków z tytułu narodzin dziecka w kwocie 434.000 zł 
- pomocy finansowej dla uczących się dzieci nieżyjących członków ŚIL w kwocie 84.120 zł  
- nagród za uzyskanie tytułu specjalisty w kwocie 332.500 zł  
- nagród dla seniorów lekarzy, lekarzy dentystów członków ŚIL, którzy ukończyli 80 rok życia w kwocie 625.000 zł
- zapomóg pośmiertnych w kwocie 77.000 zł
- udzielania pożyczki na wyjątkowo korzystnych warunkach na łączną kwotę 4.394.000 zł

Dofinasowano karnety sportowe OK System kwotą 23.543,91 zł     

Pamiętano o najmłodszych organizując dla nich festyny, zabawy, konkursy.                              

Na niezbędny remont, modernizację i wyposażenie Domu Lekarza w 2021 roku wydano 9.136.967,64 zł.

Pamięcią, szacunkiem, troską otoczono miejsca pochówku naszych byłych koleżanek  i kolegów.

Kolejny rok stał się historią. Tradycję i historię należy otaczać opieką i pamięcią. Wobec braku zadowalającego ŚIL stanowiska organizatorów Muzeum Medycyny i Farmacji w Rybniku postanowiono przerwać z nimi współpracę i rozpoczęto organizację Muzeum Medycyny w siedzibie ŚIL. Dla pozyskania powierzchni przeznaczonej na działalność Muzeum rozwiązano umowę z GBL O/Katowice dotyczącą użyczenia i dzierżawy  pomieszczeń.

Środki finansowe wykorzystywane m. in. na przedstawioną działalność pochodzą wyłącznie z  pieniędzy  pozyskiwanych ze składek członkowskich. U wielu lekarzy, lekarzy dentystów brak jest jednak poczucia zawodowej solidarności, współodpowiedzialności, empatii. Nie wypełniają oni ustawowego obowiązku opłacania składki członkowskiej, mimo że jego niewypełnianie, jest uznawane, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, za przewinienie zawodowe. Niektóre z tych osób chcą, a często wręcz domagają się skorzystania, mimo nie spełniania wymaganych warunków z beneficjów oferowanych przez ŚIL swoim rzetelnym członkom. Na szczęście liczba zalegających z opłacaniem składki ulega systematycznie zmniejszaniu. W stosunku do zatwardziałych dłużników ŚIL wykorzystuje dopuszczone prawem środki. 

W roku 2021 odzyskano ponad 1.213.000,00 zł tytułem zaległych składek członkowskich oraz ponad 106.500,00 zł tytułem odsetek od tych zaległości.

W 2021 roku ORL podjęła 63 uchwały w tym m. in.: 

- 3 związane z wyborami w rejonach wyborczych;

- 3 związane ze zmianą przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach;

- 18 finansowych;

- 2 związane ze zmianą uchwały w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej  w Katowicach;

- 9 związanych ze Spółką „Dom Lekarza”,

- 2 dotyczące zwołania zjazdu;

- 2 dotyczące stwierdzenie odbycia przeszkolenia w związku z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;

- 1 dotycząca przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem niepodjęcia wykonywania zawodu po uzyskaniu dyplomu lekarza;

- 5 w sprawie powołania komisji stwierdzających zdolność lekarza, lekarza dentysty do wykonywania zawodu;

- 2 w sprawie odmowy uchylenia uchwały w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza;

- 1 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zawieszenia lekarzowi prawa wykonywania zawodu lekarza;

- 1 w sprawie zawieszenia lekarzowi dentyście prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty;

- 14 w sprawach innych.

 

Prezydium ORL podjęło 3914 uchwał m. in. w sprawach:   

- 1148 uchwał dotyczących przyznania PWZ;   
- 55 uchwał związanych z wydaniem zaświadczeń unijnych; 6 uchwał w sprawie wyboru przedstawicieli i przewodniczących do komisji konkursowych na stanowiska ordynatora, kierownika i zastępcy kierownika podmiotu leczniczego;  
- 74 uchwały w sprawach finansowych;                                                                                                            
- 256 uchwał związane z wykreśleniem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;   
- 568 uchwał w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach oraz 1135 uchwał zmieniających wpis;
- 1 uchwała w sprawie odmowy wpisu indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
- 555 uchwał związanych ze skierowaniem na staż podyplomowy;                                                         
- 84 uchwały związane z dokonaniem wpisu do rejestru ŚIL podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów;     
- 23 uchwały w sprawie realizacji kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego;
i 9 uchwał w sprawach innych.

Prezydium przyjęło stanowisko popierające utrzymanie stażu podyplomowego.

ORL zorganizowała  XLI Okręgowy Zjazd Lekarzy, który odbył się w roku 2021 w formie korespondencyjnej. Realizowała program wyborów przewidziany w regulaminie, zorganizowała obecny XLII  Sprawozdawczo-Wyborczy  Okręgowy Zjazd Lekarzy (XLII S-W OZL)

Czwarty rok VIII kadencji funkcjonowania odrodzonego samorządu lekarskiego jest już historią. Kolejny rok, w którym samorząd musiał w nowych, trudnych warunkach rozwiązywać nowe problemy, podołać nowym zadaniom, pokonywać nowe, nieznane dotąd niebezpieczeństwa. Odpowiedzialnie możemy stwierdzić, że podołaliśmy. Wszystkim, którzy pomagali, chcieli udzielić pomocy szczerze bardzo dziękujemy. Szczególne słowa podziękowań i wyrazy uznania należą się pracownikom biura ŚIL, biura prawnego ŚIL, Spółki Dom Lekarza. Nie zapominamy o aktywnych członkach samorządu i wielu osobach spoza naszej korporacji, instytucjach, o wszystkich którzy swoimi działaniami udowadniali, że im także bliski jest interes samorządu lekarskiego.

Dziękując życzymy Wszystkim im zdrowia, powodzenia w życiu prywatnym, rodzinnym, zawodowym, społecznym, powrotu normalności.

Dla uzyskania korzystnych efektów działania samorządu prosimy o dalszą pomoc, konstruktywną krytykę, zrozumienie ewentualnych potknięć, solidarność, nieutrudnianie pracy dla dobra wszystkich potrzebujących nie tylko Polek i Polaków.

Dziękujemy.

  

Sekretarz 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Krystian Frey

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 03 grudzień 2022 23:58 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 grudzień 2022 00:11 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 grudzień 2022 00:13 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony. niedziela, 04 grudzień 2022 00:16 Tomasz Gawlik
Udostępnij