UCHWAŁA Nr 1536/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 02.10.2019 r. w sprawie odmowy potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

 UCHWAŁA Nr 1536 /2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 2 października 2019 r.

 

w sprawie: odmowy potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz art. 19 ust. 3, art. 19d ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.), art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt. 11 i art. 25 pkt. 15 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 965) w związku z §2 ust. 2 oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739) i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zgodnie z upoważnieniem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. (uchwała ORL w Katowicach nr 27/2018), po rozpatrzeniu wniosku Piotra Mendla (Mendel) prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą Piotr Mendel Lekarz Stomatolog o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów, postanawia:

§1

Stwierdzić, że Piotr Mendel nie spełnia warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym kurs „Akademia Implantu”.

 

UZASADNIENIE

Organizator kształcenia – Piotr Mendel złożył do Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wniosek o potwierdzenie spełnienia warunków prowadzenia kursu dla lekarzy dentystów: „Akademia Implantu”

Organizator kształcenia wpisany jest do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie pod numerem 57-000133-002-0003.

Organizator wskazał jako kierownika naukowego lek. dent. Piotra Mendel, jako wykładowcę lek. dent. Michała Szczutkowskiego, dr n. med. Łukasza Zadrożnego oraz lek. dent. Macieja Ciesielskiego. Jako miejsce kształcenia wskazano Centrum Konferencyjne ul. Żeliwna, 38 40-599 Katowice. Do wniosku złożonego przez organizatora kształcenia został załączony wzór certyfikatu uczestnictwa kursu: „Akademia Implantu”

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty warunkiem prowadzenia kształcenia podyplomowego jest „posiadanie planu kształcenia realizowanego w określonym czasie zawierającego w szczególności: (…) przedmiot i zakres kształcenia, zgodny z aktualną wiedzą medyczną (…)”.

W związku z treścią art. 19 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz pkt IV Stanowiska nr 14/19/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z 6 września 2019 r. w sprawie dobrych praktyk dotyczących organizacji wydarzeń edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów nazwy wydarzeń edukacyjnych m.in. powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480). Nazwy nadawane poszczególnym formom kształcenia podyplomowego powinny być formułowane z użyciem naukowej terminologii oraz powinny odnosić się do tematu omawianego w programie kształcenia, aby na podstawie tytułu można było poznać przedmiot i zakres zdarzenia edukacyjnego. Rekomenduje się unikanie kolokwializmów przy ustalaniu nazw wydarzeń edukacyjnych. Nazwa wydarzenia edukacyjnego i jego deklarowanego programu powinna być zgodna z rzeczywistym przebiegiem i treścią tego wydarzenia.

Należy wskazać ponadto, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) wyraz "akademia" jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej. Określenie „akademia” jest przeznaczone i zastrzeżone w nazewnictwie uczelni akademickiej, która posiada kategorie naukowe A+, A, albo B w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej.

Po zapoznaniu się z wnioskiem złożonym przez organizatora kształcenia, w ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach potoczne użycie słowa „akademia” zastrzeżonego dla uczelni wyższych w nazwie kursu nie jest właściwe. Na podstawie nazwy kursu nie można ocenić przedmiotu i zakresu zdarzenia edukacyjnego, przez co jest ona niezgodna z aktualną wiedzą medyczną.

Przepis art. 19 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowi, że spełnienie warunków prowadzenia kształcenia określonych w ust. 2 przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, potwierdza okręgowa rada lekarska właściwa ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia. W ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach organizator kształcenia – Piotr Mendel nie spełnia warunków opisanych art. 19 ust. 2 ww. ustawy.

Mając powyższe na uwadze powyższe Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanowiło jak na wstępie.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Naczelnej Rady Lekarskiej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 12 styczeń 2020 21:58 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 31 maj 2020 22:20 Tomasz Gawlik
Udostępnij