UCHWAŁA Nr 25/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 19 maja 2021 r.   w sprawie: zmiany uchwały nr 26/2002 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 11 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy socjalnej dla dzieci zm - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

UCHWAŁA Nr 25/2021

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 maja 2021 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 26/2002 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 11 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy socjalnej dla dzieci zmarłych członków Śląskiej Izby Lekarskiej

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 19 w związku z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965 ze zm.), uchwala, co następuje:

§1
W regulaminie przyznawania pomocy socjalnej dla dzieci zmarłych członków Śląskiej Izby Lekarskiej, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 26/2002 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, wprowadza się następujące zmiany:

1. §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W obydwu przypadkach wysokość świadczenia przyznanego na jedno dziecko nie może przekroczyć kwoty 750 zł brutto. W razie gdy wysokość świadczenia obliczona według zasad określonych w ust. 1 wynosi mniej niż 200 złotych brutto uprawnionemu przyznaje się świadczenie w wysokości 200 złotych brutto.”;

2. §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeśli według zasad określonych w §6 świadczenie socjalne nie przysługuje, wówczas uprawniony otrzymuje jednorazowe świadczenie w wysokości 1500 złotych brutto. Po spełnieniu warunków określonych w §6 regulaminu, osoba, która otrzymała jednorazowe świadczenie może ubiegać się o przyznanie świadczenia socjalnego.”.

§2
Ustala się tekst jednolity uchwały nr 26/2002 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 11 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy socjalnej dla dzieci zmarłych członków Śląskiej Izby Lekarskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Do realizacji niniejszej uchwały zobowiązać Głównego Księgowego Śląskiej Izby Lekarskiej.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban 

Kontrasygnata
Skarbnik
Okręgowej Rady Lekarskiej

Jan Cieślicki

 

Załącznik
do uchwały ORL Nr 25/2021
z dnia 19.05.2021 r.

Tekst jednolity uchwały nr 26/2002 Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 11 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy socjalnej dla dzieci zmarłych członków Śląskiej Izby Lekarskiej

 

UCHWAŁA Nr 26/2002

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 października 2002 r.

 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy socjalnej dla dzieci zmarłych członków Śląskiej Izby Lekarskiej

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 25 pkt. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 30 poz. 158 z późn. zm.) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1

Uchwala się Regulamin przyznawania pomocy socjalnej dla dzieci zmarłych członków Śląskiej Izby Lekarskiej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Zobowiązać Dyrektora Biura Śląskiej Izby Lekarskiej do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała ORL nr 14/99 z dnia
5.05.1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla dzieci
lekarzy.

 

Sekretarz                                                                     Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey                                                             Maciej Hamankiewicz

 

Załącznik nr 1
do uchwały ORL Nr 26/2002
z dnia 11.10.2002 r.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY SOCJALNEJ DLA DZIECI ZMARŁYCH CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1

Regulamin określa zasady i tryb przyznawania świadczeń pieniężnych dla dzieci zmarłych lekarzy przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach.

§2

Użyte w regulaminie terminy oznaczają:
1. osoba uprawniona – dziecko zmarłego lekarza – członka Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach – które w dacie podjęcia uchwały przez Prezydium Śląskiej Izby Lekarskiej nie ukończyło 18 lat, oraz dziecko w wieku od 18 do 26 lat pobierające naukę w szkole,
2. świadczenie socjalne – świadczenie pieniężne wypłacane na podstawie uchwały Prezydium Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach ze środków przewidzianych na ten cel w budżecie Izby.

II. ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

§3

Wniosek o przyznanie świadczenia może złożyć:
a) osoba uprawniona, która ukończyła 18 lat,
b) przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej, która nie ukończyła 18 lat,
c) opiekun prawny osoby uprawnionej,
d) członek Śląskiej Izby Lekarskiej,
e) koła i delegatury Śląskiej Izby Lekarskiej.

§4

1. Pisemny wniosek należy złożyć w biurze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) odpis aktu urodzenia uprawnionej osoby,
b) zaświadczenie o pobieraniu nauki,
c) zaświadczenie o wysokości przychodów uzyskiwanych przez osobę uprawnioną lub osobę, w której gospodarstwie domowym osoba uprawniona przebywa,
d) oświadczenie o nie posiadaniu innych źródeł przychodu,
e) odpis aktu zgonu rodzica
f) opinię delegatury.

§5

1. Wniosek wraz z opinią delegatury Dyrektor Biura Śląskiej Izby Lekarskiej przekazuje Skarbnikowi Śląskiej Izby Lekarskiej.
2. Skarbnik, w oparciu o wniosek wraz z załączonymi dokumentami, przedkłada Prezydium Śląskiej Izby Lekarskiej projekt uchwały w przedmiocie przyznania świadczenia.

§6

1. Wysokość świadczenia oblicza się według następującego zasad:
a) dla dzieci do 13 roku życia – świadczenie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy przychodem osiąganym na osobę uprawnionego, a 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, osiąganego w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa GUS,
b) dla dzieci powyżej 13 roku życia – świadczenie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy przychodem osiąganym na osobę uprawnionego, a 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS.
2. W obydwu przypadkach wysokość świadczenia przyznanego na jedno dziecko nie może przekroczyć kwoty 750 zł brutto. W razie gdy wysokość świadczenia obliczona według zasad określonych w ust. 1 wynosi mniej niż 200 złotych brutto uprawnionemu przyznaje się świadczenie w wysokości 200 złotych brutto.
3. Przychodem na osobę uprawnioną jest przychód przypadający na osobę uprawnionego w jego gospodarstwie domowym na dzień złożenia wniosku.

§7

Świadczenie socjalne zostaje przyznane na okres do jednego roku.

§8

1. Jeśli według zasad określonych w §6 świadczenie socjalne nie przysługuje, wówczas uprawniony otrzymuje jednorazowe świadczenie w wysokości 1500 złotych brutto. Po spełnieniu warunków określonych w §6 regulaminu, osoba, która otrzymała jednorazowe świadczenie może ubiegać się o przyznanie świadczenia socjalnego.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium ORL, na wniosek Skarbnika, może przyznać świadczenie socjalne z pominięciem zasad określonych w §1 i 6.

§ 9

1. Jeżeli w okresie pobierania świadczenia przychód osiągany przez osobę uprawnioną przekroczy przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto Prezydium Śląskiej Izby Lekarskiej może podjąć uchwałę o cofnięciu świadczenia.
2. Uprawnienie do świadczenia socjalnego wygasa w razie:
a) zaprzestania nauki przez osobę uprawnioną,
b) zaistnienia szczególnych okoliczności, które powodują, że korzystanie ze świadczeń socjalnych byłoby nieetyczne.
3. Wygaśnięcie uprawnienia do świadczenia stwierdza w drodze uchwały Prezydium Śląskiej Izby Lekarskiej.
4. Zaprzestanie wypłaty świadczenia następuję z miesiącem następnym po miesiącu, w którym świadczenie zostało cofnięte lub prawo do niego wygasło.

III. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§10

Świadczenia socjalne przyznane na podstawie przepisów uprzednio obowiązujących są wypłacane według zasad dotychczasowych do końca okresu na jaki zostały przyznane.

§11

Traci moc Regulamin przyznawania stypendium dla dzieci lekarzy.

§12

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Okręgową Radę Lekarską.

 

 

 

 

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 wrzesień 2021 22:55 Tomasz Gawlik
Udostępnij