UCHWAŁA Nr 89/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 16 grudnia 2020 r.   w sprawie: zmiany uchwały nr 25/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katow - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 

UCHWAŁA Nr 89/2020

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 grudnia 2020 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 25/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965 ze zm.), uchwala, co następuje:

§1
W uchwale nr 25/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 dodaje się punkt 15a w następującym brzmieniu:

„15a. Przyznania albo odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsca zatrudnienia w podmiocie leczniczym, wpisu na listę członków Śląskiej Izby Lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, w tym w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej.”.

2. §2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Upoważnienie dla Prezydium w §1 pkt. 5, 6, 8 10, 14, 15 i 15a obejmuje prawo do podejmowania uchwał, do których zastosowanie znajdują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych i postanowień.”.

§2
Uchwalić tekst jednolity uchwały nr 25/2020 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban  

 

Załącznik do uchwały nr 89/2020
ORL w Katowicach
z dnia 16.12.2020 r.

 

UCHWAŁA Nr 25/2020

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 marca 2020 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965), art. 101 i art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295) oraz art. 25 pkt. 4 i 14 w zw. z art. 5 pkt. 11 ustawy o izbach lekarskich, art. 34 § 1 w zw. z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.), art. 25 pkt 4 i 7 w zw. z art. 5 pkt. 23 oraz art. 26 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich, uchwala co następuje:

§1
Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w następujących sprawach:
1. Prowadzenia bieżących spraw Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w tym bieżącego zarządzania działalnością gospodarczą i majątkiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.
2. Zaciągania w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach zobowiązań finansowych, których wartość nie przekracza jednorazowo kwoty 120.000 złotych (sto dwadzieścia tysięcy złotych).
3. Bieżącego sprawowania pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym kierowania do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przewinienia zawodowego.
4. Związanych z obowiązkiem opłacania składki członkowskiej.
5. Zajmowania stanowiska w sprawie zarzutów zobowiązanych lekarzy i lekarzy dentystów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. Wydania zaświadczeń: stwierdzającego kwalifikacje zawodowe lekarza i lekarza dentysty, postawy etycznej lekarza i lekarza dentysty, uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych zaświadczeń określonych w przepisach szczególnych, w tym odmowy wydania ww. zaświadczeń.
7. Wysłania informacji w trybie ostrzeżenia, w tym o wygaśnięciu sankcji i innych zmianach w Systemie Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (systemie IMI).
8. Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy, odmowy wpisu, dokonywania zmian w tym rejestrze, prowadzenia kontroli działalności podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy oraz podejmowania uchwał o wykreśleniu podmiotu z rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy.
9. Realizacji przez członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach ustawicznego rozwoju zawodowego.
10. Wpisu, zmiany wpisu, odmowy wpisu, odmowy zmiany wpisu albo wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z tym podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z tym podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, grupowych praktyk lekarskich.
11. Określania sposobu postępowania z dokumentacją medyczną w przypadkach, o których mowa w art. 30a ust. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
12. Opinii o podmiocie ubiegającym się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.
13. Kierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego, zmiany miejsca odbywania stażu i potwierdzenia zaliczenia stażu.
13a. Uznawania, na wniosek lekarza stażysty, okresu, w którym lekarz ten nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone na podstawie skierowania wojewody lub pracodawcy.
14. Przyznania albo odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, w celu odbycia stażu adaptacyjnego i przystąpienia do testu umiejętności, wpisu na listę członków Śląskiej Izby Lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.
15. Przyznania albo odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym uznawania formalnych kwalifikacji, wpisu na listę członków Śląskiej Izby Lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, w tym w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej.
15a. Przyznania albo odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsca zatrudnienia w podmiocie leczniczym, wpisu na listę członków Śląskiej Izby Lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, w tym w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej.
16. Stwierdzenia odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu.
17. Wydawania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.
18. Udzielania lekarzom rekomendacji do pełnienia funkcji lekarza sądowego.
19. Wydawania opinii o lekarzach ubiegających się o wpis na listę biegłych sądowych.
20. Udzielania opinii o kandydatach na stanowisko konsultanta wojewódzkiego.
21. Udzielania opinii o kandydatach na stanowisko kierownika kliniki, na wniosek władz uniwersytetu medycznego.
22. Współpracy z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo – rozwojowymi.
23. Integrowania środowiska lekarskiego.
24. Ustalania wynagrodzeń dla członków pełniących funkcje określane w uchwałach Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
25. Ustalania zasad i trybu zwrotu kosztów i wydatków dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej w związku z wykonywaniem przez nich czynności na rzecz samorządu lekarskiego.
26. Zwrotu utraconych przez członków Śląskiej Izby Lekarskiej wynagrodzeń w związku z wykonywaniem przez nich czynności na rzecz samorządu lekarskiego.
27. Organizacji Biura Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w tym podejmowania czynności z zakresu prawa pracy.
28. Powoływania przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do komisji konkursowych na stanowiska kierownicze.
29. Innych nie cierpiących zwłoki sprawach, niezbędnych dla prawidłowego wykonywania zadań samorządu lekarskiego określonych w ustawie o izbach lekarskich oraz w innych aktach prawnych.

§2
Upoważnienie dla Prezydium w §1 pkt. 5, 6, 8 10, 14, 15 i 15a obejmuje prawo do podejmowania uchwał, do których zastosowanie znajdują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych i postanowień.

§3
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach składa Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach sprawozdanie z realizacji ustaleń zamieszczonych w §1 niniejszej uchwały.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban   

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 grudzień 2020 23:00 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 grudzień 2020 23:01 Tomasz Gawlik
Udostępnij