UCHWAŁA Nr 91/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 27/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Prezesa Okręgowej Rady Lekar - BIP Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

UCHWAŁA Nr 91/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 27/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie na podstawie art. 34 § 1 w zw. z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.), art. 25 pkt 4 i 7 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 965) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr 27/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w §3 ust. 1 w punkcie 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 4 o następującym brzmieniu:
„4. Wydawania postanowień zawierających stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, działającej jako organ reprezentujący wierzyciela Śląską Izbę Lekarską w Katowicach, w sprawie zarzutów zobowiązanych lekarzy i lekarzy dentystów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”
§2
Ustala się tekst jednolity uchwały Nr 27/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                              Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                               Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey                                                        Rafał Kiełkowski

 

 

 

Załącznik
do uchwały Nr 91/2019 ORL w Katowicach
z dnia 20.11.2019 r.

UCHWAŁA Nr 27/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168), art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 113a oraz art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 21 ustawy o izbach lekarskich, art. 101 i art. 106 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) oraz art. 25 pkt. 4 i 14 w zw. z art. 5 pkt. 11 ustawy o izbach lekarskich, uchwala co następuje:

§1
Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w następujących sprawach:
1. Prowadzenia bieżących spraw Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w tym bieżącego zarządzania działalnością gospodarczą i majątkiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.
2. Zaciągania w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach zobowiązań finansowych, których wartość nie przekracza jednorazowo kwoty 120.000 złotych (sto dwadzieścia tysięcy złotych).
3. Bieżącego sprawowania pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym kierowania do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przewinienia zawodowego.
4. Związanych z obowiązkiem opłacania składki członkowskiej.
5. Odmowy wydania zaświadczeń: stwierdzającego kwalifikacje zawodowe lekarza i lekarza dentysty, postawy etycznej lekarza i lekarza dentysty, uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych zaświadczeń określonych w przepisach szczególnych.
6. Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, odmowy wpisu, dokonywania zmian w tym rejestrze, prowadzenia kontroli działalności podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz podejmowania uchwał o wykreśleniu podmiotu z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
7. Realizacji przez członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.
8. Odmowy wpisu, odmowy zmiany wpisu albo wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z tym podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z tym podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, grupowych praktyk lekarskich.
9. Określania sposobu postępowania z dokumentacją medyczną w przypadkach, o których mowa w art. 30a ust. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
10. Opinii o podmiocie ubiegającym się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.
11. Kierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego, zmiany miejsca odbywania stażu i potwierdzenia zaliczenia stażu.
12. Przyznania albo odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, w celu odbycia stażu adaptacyjnego i przystąpienia do testu umiejętności, wpisu na listę członków Śląskiej Izby Lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.
13. Przyznania albo odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym uznawania formalnych kwalifikacji, wpisu na listę członków Śląskiej Izby Lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, w tym w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej.
14. Stwierdzenia odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu.
15. Wydawania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.
16. Udzielania lekarzom rekomendacji do pełnienia funkcji lekarza sądowego.
17. Wydawania opinii o lekarzach ubiegających się o wpis na listę biegłych sądowych.
18. Udzielania opinii o kandydatach na stanowisko konsultanta wojewódzkiego.
19. Udzielania opinii o kandydatach na stanowisko kierownika kliniki, na wniosek władz uniwersytetu medycznego.
20. Współpracy z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo – rozwojowymi.
21. Integrowania środowiska lekarskiego.
22. Ustalania wynagrodzeń dla członków pełniących funkcje określane w uchwałach Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
23. Ustalania zasad i trybu zwrotu kosztów i wydatków dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej w związku z wykonywaniem przez nich czynności na rzecz samorządu lekarskiego.
24. Zwrotu utraconych przez członków Śląskiej Izby Lekarskiej wynagrodzeń w związku z wykonywaniem przez nich czynności na rzecz samorządu lekarskiego.
25. Organizacji Biura Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w tym podejmowania czynności z zakresu prawa pracy.
26. Powoływania przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do komisji konkursowych na stanowiska kierownicze.
27. Innych nie cierpiących zwłoki sprawach, niezbędnych dla prawidłowego wykonywania zadań samorządu lekarskiego określonych w ustawie o izbach lekarskich oraz w innych aktach prawnych.

§2
Upoważnienie dla Prezydium w §1 pkt. 6, 8, 12 i 13, obejmuje prawo do podejmowania uchwał, do których zastosowanie znajdują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych

§3
1. Upoważnia się Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w następujących sprawach:
1. Wydawania zaświadczeń stwierdzających kwalifikacje zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów, zaświadczeń dotyczących postawy etycznej uznawane w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych zaświadczeń określonych w przepisach szczególnych,
2. Wydawania zarządzeń w sprawie wysłania informacji w trybie ostrzeżenia w Systemie Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI (systemie IMI),
3. Wydawania zarządzeń w sprawie wpisu oraz zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich,
4. Wydawania postanowień zawierających stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, działającej jako organ reprezentujący wierzyciela Śląską Izbę Lekarską w Katowicach, w sprawie zarzutów zobowiązanych lekarzy i lekarzy dentystów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. W razie nieobecności Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach sprawy wymienione w ust. 1 powierza się wyznaczonemu przez Prezesa Wiceprezesowi.

§4
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach składają Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach sprawozdanie z realizacji ustaleń zamieszczonych w §1 i §3 niniejszej uchwały.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6
Traci moc uchwała nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach zmieniona uchwałą nr 6/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 15 lutego 2017 r. oraz uchwałą Nr 68/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 15 listopada 2017 r.


Sekretarz                                                  Prezes
Okręgowej Rady                                      Lekarskiej Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystian Frey                                            Tadeusz Urban
 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 15 grudzień 2019 02:07 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony. niedziela, 15 grudzień 2019 02:07 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony. niedziela, 15 grudzień 2019 02:08 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony. niedziela, 15 grudzień 2019 02:11 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony. niedziela, 15 grudzień 2019 02:11 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony. niedziela, 15 grudzień 2019 02:12 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony. niedziela, 15 grudzień 2019 02:12 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 15 grudzień 2019 02:18 Tomasz Gawlik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 grudzień 2019 23:39 Tomasz Gawlik
Udostępnij